Управление на етажна собственост

Category
20.07.2022

Често задавани въпроси 

Закон за управление на етажната собственост: „чл.1 Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях”.

Какви сгради се регистрират като етажна собственост?

Сграда не подлежи на вписване в регистъра на сградите или отделни входове в режим на етажна собственост, само ако „самостоятелните обекти са до три на брой и принадлежат на повече от един собственик“, според чл. 3 от раздел Изключения на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 42, чл. 43 и чл. 44 от Закона за собствеността (ЗС).

Има ли стандарт за образцова Етажна собственост, който да се следва при управление?

Законът за управление на етажна собственост (ЗУЕС) не оредвижда подобен стандарт. Нормативната уредба на Столична община съдържа редица заължения на управителите на етажна собственост, но в нея също липсва описание на стандарт за образцова етажна собственост. Остава да спазваме изискванията на ЗУЕС и нормативната уредба, свързана с неговото приложение и да управляваме образцова етажна собственост.

Каква е разликата между Домова книга и Книга на собствениците?

Законовото понятие е Книга на собствениците. Домова книга се използва с търговски цели като търговско наименование, под което се разбира целия набор от необходими документи за етажна собственост. В този случай Книгата на собствениците е част от Домовата книга. Според ЗУЕС Книгата на собствениците трябва да се води във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.

Какво представляват консумативните разходи, за които обитателите на жилищни сгради и комплекси плащат такса всеки месец?

За „консумативни разходи“ се считат разходите за осветление, почистване, техническа поддръжка на асансьор и други, необходими за поддържане на общите части на сградата.

Кога мога да не заплащам тези разходи?

  1. Всеки собственик или обитател, който отсъства от етажната собственост повече от 30 дни за една календарна година, заплаща за времето на отсъствието си половината от консумативните разходи за управление и поддръжка.

- Това става с решение на общото събрание на етажната собственост.

- За отсъствието му предварително трябва да уведоми писмено председателя на управителния съвет (домоуправителя).

  1. Всеки собственик, ползвател или обитател, който пребивава не повече от 30 дни в рамките на календарната година в етажната собственост, има право да не заплаща разходите за управление и поддръжка на общите части (като в случая не е нужно решение на общото събрание).
  2. За деца, ненавършили 6-годишна възраст, не се заплащат разходи за управление и поддръжка на общата част.
  3. Всеки собственик има право да извършва със собствени средства, материали и труд необходим ремонт на общата част на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършения ремонт се възстановяват или прихващат от дължимите от собственика вноски за фонд „Ремонт и обновяване“ с решение на общото събрание.

За всички случаи, неуредени в Закона за управление на етажна собственост, освобождаването от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с гласуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

Трябва ли домоуправителят да получава „заплата“ и на каква стойност?

В "Закон за управление на етажната собственост" има някои недоразумения относно това как трябва да се събират таксите за общите помещения. Етажната собственост се нуждае също и от касиер, който да събира таксите (в закона не се споменава, че домоуправителя трябва да събира задълженията). Съответно „заплатата“ за домоуправителя също се събира от касиера на етажната собственост. Сумата, която получава домоуправителя не е засегната в закона, но обикновено става въпрос за такса между 2 и 3 лв. месечно на апартамент. Разбира се има много случаи, в които домоуправителят е добрият съсед, който върши всичко доброволно и безплатно.

Обжалване на решение на общо събрание на етажна собственост

При несъгласие с взето решение на общото събрание, може да се подаде молба пред районен съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от оповествяването на решението. Подаването на молба не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.

Закон за етажната собственост, наредби, вътрешни правила и образци

Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) можете да изтеглите от тук. Също така, със закона и с актовете по неговото прилагане, може да се запознаете от електронната страница на Министерство на регионалното развитие.

DS Immo е

DS Immo е доказан софтуер за управление на имоти от всякакъв вид и размер.